સંપર્ક

આપના સલાહ સુચન જરૂરથી આવકાર્ય છે. આપનો પસંદગીનો લેખ તમે મોકલવા ઈચ્છતા હોઈ કે નવા લેખ માટે વિષય જણાવવા માંગતા હોઈ તો સરળતાથી નીચે આપેલું ફોર્મ ભરી ને મોકલી આપો. બાકી ટવીટર પર સીધો સંદેશો તો આપી જ શકો છો.

ટવીટર પર સીધો સાદો DM કે તમારી પોસ્ટ માં @ardent_geroy લખી ટેગ કરી શકો છો.